Category: Event

Event Local news

Lizakubamba isifundo ngo Joe Slowo isebe lokuhlaliswa koluntu – EC

UMphathiswa woku Hlaliswa Koluntu kwi Phondo le Mpuma Kapa umama uNonceba Kontsiwe uzakube ebambe I Annual Joe Slovo Memorial Lecture namhlanje umhla we 18 Novemba 2021. Esi sifundo sakube sihanjiswa…Continue readingLizakubamba isifundo ngo Joe Slowo isebe lokuhlaliswa koluntu – EC