July 15, 2024

103.9FM

106.1FM – Zive usekhaya

Uziphilisa ngemidlalo uTozie wase Mpozolo

1 min read

Ngu: Mfundo Mpathani

Gatyana: Elinina silibona apha emfanekisweni igama lalo ngu Tozie Sabie Jompolo, yinzalelwane yase Mpozolo apha ku Gatyana kulo masipala wase Mbhashe. Loka Jompolo usibalisela ukuba ngokokuxelelanga uphantsi kwe Sebe leze Mfundo nje gosa elithile kweli Sebe. UTozie ngethuba sidlana naye indlebe usibalisela ngokubaluleka kwemidlalo nalapho azinekezele khona ethatha inkxaxheba njembaleki esele ithathe inxaxheba kwimidyarho eyaziwayo kweli lo Mzantsi Afrika. Le njuze iqhube isichubela ukuba apha ku lenyanga ikhe yangenela umdyarho osuka eThwekwini ukuya eMgundlundlovu omalunga ne 87KM (Big C) nalapho awugqibe kwixesha elingu 10h30 min.

Uthi eyona nto ibuhlungu ngalomdyarho kukuba wayewathatha isigqibo sokuba akhumbule umlingane wakhe ngawo owahlaselwa kwele Ntshona Koloni waze wathiwa tya kwindawo ekude kufuphi nase Khayelitsha. Uthe nangano wayenenkintsela yoxinizelelo (depressed) ngethuba ekulomdyarho wokushiywa kwakhe ngumlingana, uthi wawafezekisa amaphupha akhe kwaye akavumela mcelimngeni ume endleleni yakhe koko wafumana indlela yokujamelana nemeko leyo, kwaye wadlula ngempumelelo kuyo.

Ungumama weentwazana ezine uthi umnqweno wakhe kukuba akhuthaze amanye amanina ukuba imidlalo isisisombululo kwizinto ezininzi. Ekwakhuthaza ulutsha ingakumbi elingamantomzana ukuba luzibandakanye kwimidlalo. Kungoku nje uTozie uthi uyazilolonga elungiselela umdyarho obizwa Icons Marathon bazakube bejuza besik’ umoya ukusuka e Clarkbury College besingise eMthatha Museum kwinyanga ezayo nge 21 Julayi 2024.

eMbhashe imidlalo yinto yethu..