July 15, 2024

103.9FM

106.1FM – Zive usekhaya

ECRDA Funding Awareness Days

1 min read

I arhente ejongene nokuphuhliswa kwa maphandle eMpuma Kapa, ebizwa Eastern Cape Rural Development Agency (ECRDA) ibambe iphulo eliqhubayo elijongene nenkxaso mali ku mashishini ase maphandleni. Sithetha nje bavalelene ku magumbi akwa masipala wase Mbhashe ukusuka ngentsimbi yeshumi kusasanje beqwalasela iindlela anokuthi axhaswe ngayo lamashishini asezilalini. Ngethuba sichuba isikhwebu nophuma kule arhente uMama uVeliswa Mhlophe kusasanje usibalisele ukuba eliphulo le Funding Awareness Days liphulo eliqhubayo ukuze lifikelele phantse kubo bonke abantu beliphondo le Mpuma Kapa ukuze bancedakale kwezoshishino.

Ukufumana ingcombolo ezithe qabavu malunga neliphulo lenkxaso mali ungathi ubatsalele umnxeba ku: 043 703 6300 okanye uchwetheze uthi www.ecrda.co.za

Mbhashe FM News – Iindaba zenu ziindaba zethu