June 13, 2024

103.9FM

106.1FM – Zive usekhaya

Ixhasa inkqubela phambili kwezemidlalo inkampani yakwa Solatha ezilalini ku Gatyana

1 min read
Nqabarha – Kumsitho obu banjwe phezolo eMthokwane Junior Primary nobuxhaswa ngabakwa Solatha alishumi elinesine amaqela ezemidlalo athe awongwa ngempahla zokudlala (Kits) ephuma phantse kwilali zonke zakwa ward 29.
Lamaqela awongwe ngoluhlobo:
– MUBS – Mthokwane (Soccer & Netball kits)
– Young African – Ngwane (Soccer Netball kits)
– Seven Stars – Mayiji (Soccer kit)
– Home Tigers – Ntubeni (Soccer & Netball kits)
– Golden Eagles – Mpume (Soccer kit)
– Super Eagles – Nondobo (Soccer & Netball kits)
– Happy Hearts (Amajoni) – Phantsi Kwevenkile (Soccer kit)
– XD – Nqabarana ( Soccer & Netball kits)
– Green Lovers (The Greens) – Mission (Soccer & Netball kits)
– White City – Fubesi (Soccer & Netball kits)
– Eleven Stars – Mhlanga ( Soccer & Netball kits)
– Barcelona (Soccer Kit)
– Nesco City – (Soccer kit)
– Leeds – (Soccer kit)
Kulamaqela akhankanywe ngasentla amanye wawo awanazo iteam zamantombazana kwibhola yomnyazi, koko ngezebhola ekhatywayo kuphela. Kuyakhuthazwa ukuba lawo angenazo kwilali yawo ulutsha luziququzelele ukuze ulutsha luzibone luxakekile zezemidlalo.
Kukwavakaliswe nokuba kungekudala kuzakusekwa ileague ezakubangela kuthi gqolo ukuba kubekho imidlalo.
Kwinyanga ezayo ku mabala ase Mlandeli Mahobe Sports Facilities kuzakube kubanjwe eyona ngxikela yetumente yezemidlalo ebizwa Solatha June 16 Tournament nekhatshwa zizigubha zamabhaso afikelela kwi R10 000 kwiqela eliphume gqathu kwi bhola ekhatywayo, ze kubekho namanye amabhaso ngokwezigaba ezingezantsi.
Mbhashe FM Sport – Imidlalo yinto yethu